Корпоративна сигурност

Ръководител:

доц. д-р Георги

Павлов

Секретар:

ас. д-р Юри

Ценков

Разработването на система за управление на корпоративната сигурност се поражда от необходимостта да се осигурят правилността на взетите  управленски решения от ръководството на фирмата, лоялността на  персонала, ефективен контрол върху производствения процес, актуална информация за развитието на конкуренцията и развоя на икономическата и политическа обстановка в страната и света, а също така и опазване на фирмените тайни и предотвратяване на злоупотреби от страна на персонала.

Изследванията на катедра “Национална и регионална сигурност” са насочени към систематизиране на горепосочените насоки в системата за управление на корпоративната сигурност. Средствата за решаване на проблемите възникващи при управлението на една корпорация се разглеждат в контекста на анализ на риска, превенцията, контрола, мотивацията на персонала, стратегическо планиране, както и обработка и защита на информацията. Особено внимание се обръща на корпорациите, които имат връзка с отбраната, където се налага да се защитава и класифицираната информация.

По тези проблеми катедрата работи повече от десет години, като успешно използва постигнатите резултати в преподавателската си дейност в бакалавърска степен и в специализираната магистърска програма по копроративна сигурност.

Резултатите от научните изследвания в областта са представени в следните публикации:

Монографии
 1. доц. д-р Георги Павлов, Информация и сигурност, ИК “Стопанство”, София, 2012
Учебници и учебни помагала
 1. доц. д-р Георги Павлов, гл. ас. д-р Константин Пудин, Информационна сигурност в организацията, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011
 2. доц. д-р Георги Павлов, Защита на информацията, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010
Статии
 1. доц. д-р Георги Павлов, Критерии и стандарти за оценка на защитени компютърни системи, Трудове на СВУБИТ, том 5, И-во „За буквите-О писменехь”, София, 2006, стр.313-320, 8 стр., ISSN 1312-5834
 2. доц. д-р Георги Павлов, Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи, Сп. “Икономически алтернативи”, бр. 5, 2005, стр. 27-40, 14 стр., ISSN 1312 – 5281, УНСС
 3. доц. д-р Георги Павлов, Information security policy of the firm business transactions, Trakia Journal of Sciences, Vol 1, No 4, 2003, pp 13-18, 6 стр.  ISSN 1312-1723 Copyright  © 2003 Trakia University, Available on line at: http://www.uni-sz.bg
 4. доц. д-р Георги Павлов, Management of the information systems development life cycle, Trakia Journal of Sciences, Vol 1, No 4, 2003, pp 8-12, 5 стр.Copyright  © 2003 ISSN 1312-1723 Trakia University, Available on line at: http://www.uni-sz.bg
Доклади
 1. доц. д-р Георги Павлов, Политика за сигурност на фирмите в условията на Интернет, Сб. Доклади от научно приложна конференция на тема: Фирмената сигурност в условията на пазарна икономика (4.11.2003), УНСС, ISBN 10: 954-494-688-8, ISBN-13: 978-954-494-688-8, София, 2006, Стр. 59-69, 11 стр.
 2. доц. д-р Георги Павлов, Новите приоритети в обучението по информационна сигурност след 11 септември 2001, Сб. Доклади от межд. семинар на тема: Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага (24-25.2002) УНСС, ISBN 954-323-096-X, София, 2005, Стр. 65-71, 7 стр.
 3. доц. д-р Георги Павлов, Съвременни подходи за откриване на атаки в корпоративна ИНТЕРНЕТ, Сб. Доклади от международна научна конференция Хемус 2002, ISSN 1312-2916, София, 2003, Стр. 153-166, 14 стр.
 4. доц. д-р Георги Павлов, ИНТЕРНЕТ и политиката за сигурност в корпорацията (фирмата), Сб. Доклади от международна научна конференция Хемус 2002  ISSN 1312-2916, София, 2003, Стр. 146-153, 8 стр.
 5. ас. д-р Недко Тагарев, Model for Information Security and Analyses in Information Security Sistem, Inernational Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education(ICAICTSEE), University of National and World Economy, Sofia, 2012 pg. 492-500
 6. ас. д-р Недко Тагарев, „Актуални проблеми свързани с анализа на корпоративната сигурност”, Спис.”Инфраструктура и комуникации” година 2, кн. 5,юни 2011г. стр. 26 -32.
 7. ас. д-р Юри Ценков, Project Risk Management – Framework and Methods, Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models, Avangard prima, Sofia, 2008
 8. Tsenkov, Y. Risk Management in Defence Acquisition – Best Practices, Business and Science in support of Defence and Security R&D, Avangard prima, Sofia, 2009.
 9. Ценков, Ю, Управление на риска в обекти от критичната инфраструктура, Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и организационни аспекти, УИ „Стопанство”, С., 2010.
 10. Цвнков, Ю., Анализ на обкръжаващата среда при проекти за развитие на въоръженията, Списание Икономически алтернативи, УИ „Стопанство”, С, 2014.

 

Leave a Reply