Борба с трафика на хора

Трафикът на хора е един от най-сериозните социално-икономически проблеми за съвременното общество, изразяващ се в безпощадно заробване и принудително експлоатиране на милиони жени, мъже и деца. Той е незаконна дейност и доходоносен бизнес, в който е замесена организираната престъпност. Корените му се крият в бедността, неравенството, неосведомеността, наивността, невежеството, ширещи се по всички краища на света. Трафикът на хора характеризира моралната и нравствена деградация на съвременното общество.

Ефикасното противодействие на трафика на хора представлява важен компонент от политиката и стратегията за сигурност на всяка държава. То изисква набелязването на строги мерки спрямо нарушителите и предприемането на активни действия от съответните власти, включващи промяна на обществените нагласи, усъвършенстване на наказателното производство, осигуряване на ресурси, подобряване на сътрудничеството, повишаване на информираността, идентифициране на жертвите, реинтеграция на пострадалите, преследване и осъждане на трафикантите.

През 2009 г. в УНСС стартира работата по изследователски проект „Социално-икономически аспекти на трафика на хора”. Непосредствени разработчици на тази предизвикателна тема бяха Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС – с ръководител проф. д-р Стефан Христов и екипът на катедра „Национална и регионална сигурност”, ръководен от проф. д-р Димитър Димитров. С това бе поставено началото на системната изследователска дейност по проблема.

Целта на изследването бе да се предложат и да се обосноват ключови мерки за трайното ограничаване на трафика на хора. То бе замислено в подкрепа на идеята за Европа, като пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Научноизследователската работа бе осъществена в рамките на три етапа, завършващи с публикация на постигнатите резултати. Бяха проведени и три кръгли маси – „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора” (25.02.2010 г., София), „Превенция и противодействие на трафика на хора” (16.06.2011 г., Смолян) и „Трафикът на хора – предизвикателство пред обществото” (17.10.2012 г., София). В трите изследователски етапа взеха участие голям брой изследователи от УНСС, БАН, неправителствени организации, студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, а също експерти от Националната комисия за борба с трафика на хора.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

МОНОГРАФИИ

 1. ХРИСТОВ, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 1, изд. Стопанство, С., 2010, 264 стр.
 2. Боева, Д., Световният и Европейският опит за борба с трафика на хора (Поглед върху социално икономическите аспекти).
 3. Христов, С., Трафикът на хора и човешката сигурност.
 4. Димитров, Д., Икономически аспекти на трафика на хора.
 5. Павлов, Г., Политика и сътрудничество в борбата с имиграцията и трафика на хора (принципи, действия, инструменти).
 6. Пудин, К., Социално-икономически причини за трафика на хора.
 7. Гечкова, Т., Ю.Ценков, Проучване на изследователската дейност в областта на трафика на хора.
 8. ХРИСТОВ, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 2, изд. Стопанство, С., 2011, 235 стр.
 9. Христов, С., Социално-икономически измерения на трафика на хора в България.
 10. Димитров, Д., Сценарийното планиране като инструмент за анализ на политики (Изследване на икономическите аспекти на трафика на хора)
 11. Цветков, Ц., Вземане на управленски решения за противодействие на трафика на хора.
 12. Дачева, С., Мултикултурната комуникация като елемент на политиката за противодействие на трафика на хора.
 13. Златева, Пл., Приложение на двумерна копула за оценка на риска при трафика на хора.
 14. Ценков, Ю., Оценяване на риска при трафика на хора.
 15. Павлов, Г., Т.Гечкова, Анализ на правната уредба за противодействие на трафика на хора.
 16. Боева, Д., Практиката в България на противодействие на трафика на хора.
 17. Пудин, К., Състояние и тенденции в противодействието на трафика на хора.
 18. Петрунов, Г., Мащаб и ефекти на „мръсните пари”, генерирани от трафик на хора с цел сексуална експлоатация.
 19. Димитров, Н., Проучване на националните социално-икономически праблеми на трафика на хора.
 20. Тагарев, Н., Св.Тагарева, Туризмът и трафика на хора в България.
 21. ХРИСТОВ, С., и колектив, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, том 3, изд. Авангард – Прима, С., 2012, 214 стр.
 22. Христов, С., Стратегическо приоритизиране на ключовите мерки за борба с трафика на хора.
 23. Димитров, Д., Легализацията на проституцията в България – проблемен анализ в контекста на трафика на хора.
 24. Цветков, Ц., Вземане на управленски решения относно мерките за противопоставяне на трафика на хора.
 25. Павлов, Г., Информационни мерки, свързани с ролята на третия сектор за превенция на трафика на хора.
 26. Георгиев, В., Институционални мерки за изграждане на способности за борба срещу трафика на хора.
 27. Пудин, К., Съвременни мерки за противодействие на трафика на хора.
 28. Спасов, Св., Превантивни мерки за предотвратяване на трафика на малолетни и непълнолетни в контекста на стратегическите политики на ЕС и ООН.
 29. Димитров, Н., Практически мерки за борба с трафика на хора.
 30. Тагарев, Н., Проактивни мерки за сигурността на информацията.
 31. Гечкова, Т., Стратегически мерки за предотвратяване и противодействие на трафика на жени с цел сексуална експлоатация.
 32. Димитров, Ат., Международно сътрудничество в борбата с трафика на хора.
 33. Богомилова, Е., Съвременни мерки за елиминиране на трафика на органи.
 34. Димитров, Д., Икономически аспекти на трафика на хора, в „Трансфер на хора”, ПУ, 2009.

СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ

СТАТИИ

 1. Христов, С., Стратегически модели за борба с трафика на хора, сп. Икономически алтернативи, бр. 5, 2011.
 2. Христов, С., Стратегически ориентири в борбата с трафика на хора, сп. Международни отношения, бр. 5-6, 2011.
 3. Христов, С., Стратегическа експертиза в борбата с трафика на хора, Strategic Expertise in Fight Against Human Trafficking, сп.
 4. Инфраструктура & Комуникации, бр. 6, 2012.
 5. Христов, С., Стратегически предизвикателства в борбата с трафика на хора, сп. Сигурност, бр 4, 2012.
 6. Христов, С., Европейски измерения на борбата с трафика на хора, сп. Международни отношения, бр. 6, 2012.
 7. Hristov, S., Human Trafficking Impact on the Public Security, Economic Alternatives Journal, Issue 1, 2013.

ДОКЛАДИ

 1. Христов, С., Информационно подпомагане на борбата с трафика на хора, Международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието”, УНСС, 2-3 декември, 2011.

НАУЧНИ ПРОЯВИ

 1. Кръгла маса „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора”, София, 25.02.2010.
 2. Кръгла маса „Превенция и противодействие на трафика на хора в България”, Смолян, 16.06.2011.
 3. Кръгла маса „Трафикът на хора – предизвикателство пред обществото”, София, 17.10.2012.
 4. Научна сесия на УНСС: София, 13.12.2012.
 5. Кръгла маса „Предотвратяване и борба с трафика на хора”, посветена на 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, УНСС, София, 21.10.2014.

АВТОРИ

 1. Христов, Стефан, професор, доктор, Директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (2008-2013), Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 2. Димитров, Димитър, професор, доктор, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”.
 3. Цветков, Цветан, доцент, доктор, зам. декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 4. Павлов, Георги, доцент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 5. Спасов, Светослав, доцент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 6. Пудин, Константин, главен асистент, доктор, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност”.
 7. Боева, Деница, главен експерт, Национална комисия за борба с трафика на хора, Министерски съвет.
 8. Дачева, Стефка, доцент, доктор, УНСС.
 9. Георгиев, Венелин, доцент, доктор, НБУ.
 10. Златева, Пламена, доцент, доктор, БАН.
 11. Димитров, Нончо, главен асистент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 12. Петрунов, Георги, главен асистент, доктор, УНСС.
 13. Ценков, Юри, асистент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 14. Тагарев, Недко, асистент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 15. Гечкова, Теодора, асистент, доктор, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 16. Тагарева, Светла, доктор, Катедра „Туризъм”, УНСС.
 17. Богомилова, Екатерина, редовен докторант, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 18. Димитров, Атанас, редовен докторант, Катедра „Национална и регионална сигурност”.
 19. Горанов, Захари, редовен докторант, Катедра „Национална и регионална сигурност”.

Leave a Reply