за Центъра

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) е създаден с Решение АС № 6/24.09.2008 г. на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра “Национална и регионална сигурност”. Приет е и Правилник за устройството и дейността на ЦСИОС. От септември 2013 г. директор на Центъра е доц. д-р Цветан Цветков от катедра „Национална и регионална сигурност”.

ЦСИОС е наследник на опита и традициите в научноизследователската дейност, създадени и развивани в Проблемно научна изследователска лаборатория “Производствени и селищни системи” (ПНИЛ “РПСС”) и катедра “Национална и регионална сигурност”. ПНИЛ “РПСС” е създадена през 1985 г., като лаборатория в Центъра за научни изследвания и трансфер към ВИИ “Карл Маркс”. На 13 януари 1993 г., с решение на Академичния съвет на УНСС, ПНИЛ “РПСС” е обособена като самостоятелно звено към УНСС.

Дейността на ЦСИОС е свързана с извършване на научни изследвания, разработване и изпълнение на проекти, осъществяване на други експертни и консултантски дейности, организиране и провеждане на научни прояви, провеждане на обучение и курсове в сътрудничество с основни звена от УНСС и други организации, подготовка за издаване и издаване на научна литература, извършване на дейности по набиране, обобщаване и разпространение на информация и други дейности, свързани с развитие на кадровия потенциал и материалната база.

Leave a Reply