Правилник за устройството и дейността

на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при Университет за национално и световно стопанство – София

( Изтегли като pdf файл)

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, наричан по долу за краткост “Център”.

Чл. 2. Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността е правоприемник на Проблемна научно-изследователска лаборатория “Развитие на производствени и селищни системи” към УНСС.

Чл. 3. (1) Центърът е основно обслужващо звено на УНСС и Катедра “Национална и регионална сигурност”, по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 1, т. 1от Правилника за дейността на УНСС;

(2) Центърът води деловодство за документиране на своите дейност и кореспонденция съобразно изискванията определени внормативните документи на УНСС.

(3) Седалището и адресът на управление на Центъра са: гр. София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, УНСС.

(4) На английски Центърът ще използва наименованието Centre fог Defence аnd Security Strategic Studies, което съкратено се изписва като CD3S.

Чл. 4. Центърът има предмет на дейност:

 1. извършване на научни изследвания;
 2. разработване и изпълнение на проекти;
 3. експертни и консултантски дейности;
 4. организиране и провеждане на научни прояви;
 5. провеждане на обучение и курсове в сътрудничество с основни звена от УНСС и други организации;
 6. подготовка за издаване и издаване на научна литература;
 7. дейности по набиране, обобщаване и разпространение на информация;
 8. други дейности, свързани с развитие на кадровия потенциал и материалната база на Центъра.

Чл. 5. (1) Центърът има за цели:

 1. да създава обществено значими научни знания в областта на отбраната и сигурността;
 2. да прилага ефективно научните знания в обществената практика;
 3. да постигне високи стандарти в научните изследвания в областта на икономиката и управлението на отбраната и сигурността;
 4. да установи активно вътрешно и международно сътрудничество по предмета на дейност с авторитетни научни, образователни и стопански организации;
 5. да съдейства за подобряване качеството на обучението на специалисти в отбраната и сигурността чрез сътрудничество с основните звена на УНСС и други висши училища и научни организации.

(2) За постигане на целите и реализиране на предмета на дейност, Центърът и неговото ръководство спазват следните принципи:

 1. постигане на високо качество на научните изследвания и обучението на специалисти по икономика и управление на отбраната и сигурността;
 2. Центърът насочва своите усилия към постигане на публичност и запознаване на широката общественост с резултатите от своята дейност и със съвременните научни достижения в областта на отбраната и сигурността;
 3. научно развитие и реализация на хората, привличани в дейността на Центъра;
 4. практическо приложение на резултатите от научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността.

 

Глава втора. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. (1) Дейността на Центъра се организира и осъществява на основа на този правилник и Концепция за развитие;

(2) Концепцията за развитие на Центъра включва:

 1. мисията;
 2. целите на Центъра;
 3. приоритетните области за научни изследвания и развитие.

Чл. 7. (1) Изпълнението на научно-изследователската дейност в Центъра се извършва по проекти или задачи.

(2) Проектите и задачите се изпълняват по силата на сключени договори или рамкови споразумения с външни организации, по решение на органите за управление на Центъра или на УНСС;

(3) За изпълнение на проект или задача в Центъра се формират съответно: проектни или работни екипи.

Чл. 8. (1) Центърът няма щатни длъжности.

(2) Заплащането на членовете на екипи за извършена дейност по проекти или задачи се определя според извършената работа, сложността на възлаганите задачи и наличните средства на Центъра;

(3) Формирането на възнаграждението по смисъла на· ал. 2 става според действащото законодателство и нормативните документи на УНСС, въз основа на сключени за целта граждански договори.

Чл. 9. (1) Центърът поддържа списък на специалистите от УНСС или от други научни организации и висши училища, които работят в приоритетните области за научни изследвания и развитие на Центъра.

(2) Няма ограничения за броя на включените специалисти в списъка по ал. 1, както и за лицата и организациите, които могат да предлагат добавяне на нови членове към списъка.

(3) Списъкът по ал. 1 съдържа следната информация за всеки специалист: имената, званията, организацията, длъжността, области на работа и публикации.

(4) На базата на списъка по ал. 1 се съставя списък на научно-­изследователския състав на Центъра с решение на Програмния съвет.

(5) Критериите за включване в списъка с научно-изследователския състав се разработват от Програмния съвет на основата на изискванията, залегнали в законодателството и нормативните документи на УНСС в тази област.

(6) Включените в списъка по ал. 3 заявяват формално или неформално своето желание за сътрудничество и включването им в списъка на научно­-изследователския състав на Центъра.

(7) Съставянето на списък на научно-изследователския състав определя потенциала за извършване на научни изследвания, гарантирайки изпълнението на целите на Центъра и не предизвиква други правни последици за двете страни – Центъра и членовете на научно-изследователския състав.

Чл. 10. Ръководител на екип по чл. 7, ал. 3 може да бъде само член на научно-изследователския състав на Центъра.

 

Глава трета. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. Органи за управление на Центъра са Директор и Програмен съвет.

Чл. 12. (1) Директорът на Центъра е хабилитиран преподавател от Катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС;

(2) Директорът се избира и освобождава от Академичния съвет на УНСС по предложение на Ректора за срок от четири години, без ограничение в броя на мандатите.

(3) Директорът:

 1. ръководи дейността на Центъра и го представлява;
 2. провежда политика по развитие на Центъра;
 3. изготвя предложение за утвърждаване състава на Програмния съвет на Центъра до Ректора на УНСС;
 4. осъществява методическо ръководство при разработването на основните документи;
 5. отчита дейността на Центъра пред Академичния съвет на УНСС и пред Заместник-ректора по научно-изследователската дейност и международни проекти;
 6. предлага на ръководството на УНСС сключването на договори с физически и юридически лица;
 7. взема решение за стартиране на проект или задача;
 8. определя ръководители на проектни и работни екипи;
 9. урежда възникнали спорове между екипи, както и спорове между техни членове;
 10. предлага на Академичния съвет на УНСС изменения и допълнения на Правилника на Центъра
 11. определя административен секретар на Център
 12. извършва други дейности по ръководството на Центъра.

Чл. 13. (1) Програмният съвет е колективен орган за управление на Центъра, който се състои от пет члена, включително директора на Центъра;

(2) Програмният съвет се утвърждава от Ректора по предложение на Директора на Центъра;

(3) Програмният съвет:

 1. подпомага дейността на Директора при разработване на основните документи и годишния отчет;
 2. приема и изменя концепцията за развитие на Центъра;
 3. определя критериите за включване на членове на научно-изследователския състав на Центъра;
 4. определя членовете на научно-изследователския състав на Центъра;
 5. обсъжда и приема резултата от дейността на проектните и работните екипи, ако това не е предвидено в други документи;
 6. приема годишния отчет за дейността на Центъра;
 7. извършва и други дейности, свързани с управление дейността на Центъра.

(4) Програмният съвет заседава не по-малко от веднъж на три месеца и взема решенията си с обикновено мнозинство;

(5) Заседанията на Програмния съвет се председателстват от Директора.

Чл. 14. (1) Административният секретар:

 1. подпомага Директора при осъществяване дейността на Центъра;
 2. поддържа информацията и списъка по чл. 9.
 3. присъства на заседанията на Програмния съвет и води протокол за решенията на Съвета;
 4. отговаря за документооборота, кореспонденцията и архива на Центъра.

 

Глава четвърта. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 15. Центърът упражнява права на ползване върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, съгласно действащото законодателство на Република България и Правилника за дейността на УНСС.

Чл. 16. (1) Центърът ползва материално-техническата база на УНСС по установения ред;

(2) УНСС предоставя на Центъра помещенията, които са необходими за нормалното му функциониране и подпомага дейността му административно.

Чл. 17. Придобитото имущество, разработените продукти, обект на интелектуална собственост и други по проекти, изпълнени от Центъра, са собственост на УНСС. Те могат да бъдатизползвани съгласувано с Програмния съвет след решение на Заместник-ректора по научно-изследователската дейност и международни проекти;

Чл. 18. (1) Центърът не съставя отделен бюджет към консолидирания бюджет на УНСС;

(2) Центърът има отделна партида в банковите сметки на УНСС в лева и валута и се обслужва счетоводно от Сектор “Счетоводство” на Отдел “ФСО” към Дирекция “Финанси и човешки ресурси” на УНСС;

(3) Средствата получени за изпълнението на проекти, по сключени договори или такси за обучение се привеждат и отчитат по партида на Центъра и се изразходват съгласно действащите правила и разпоредби на УНСС;

(4) Със средствата по партидите на Центъра в банковите сметки в лева и валута се разпорежда Ректорът по предложение на Директора на Центъра.

Чл. 19. Източници на финансиране на Центъра са:

 1. средства получени по договори за изпълнение на научно-изследователски проекти;
 2. средства отпуснати от фонд “Научно-изследователска дейност” на УНСС поустановения за това ред;
 3.  дарения, завещания, наследства, спонсорство;
 4.  приходи от продажби и лицензиране на интелектуални продукти, разработени в Центъра;
 5. целево приведени суми от държавни органи, фирми, фондации и други организации;
 6. приходи от такси за обучение;
 7. приходи от консултантски дейности;
 8. други приходи по сключени договори с физически и юридически лица;

Чл. 20. Центърът извършва разходи за:

 1. провеждане на научни изследвания;
 2. придобиване на информация, книги, списания и други информационни материали;
 3. подготовка и участие в национални и международни изследователски и образователни проекти;
 4. организиране на научни прояви;
 5. участие в международни научни прояви в страната и чужбина и поддържане на международни контакти;
 6. членство в национални и международнипрофесионални и научни организации;
 7. отпечатване на научна, учебна и рекламна литература;
 8. организиране на курсове за обучение и квалификация;
 9. управление на дейността;
 10. възнаграждения, хонорари и осигуровки;
 11. развитие, усъвършенстване и разширяване на материалната база на Центъра;
 12. текущо поддържане на дейността;
 13. други разходи, свързани с дейността на Центъра;

Чл. 21. (1) Центърът прави отчисления в полза на УНСС, както следва:

 1. от изследователски задачи (включително международни проекти) – 10%;
 2. от такси за обучение – 10%;
 3. приходи от други дейности, регламентирани в чл. 19 -15%.

(2) ал. 1 не се прилага, ако в договора са предвидени други отчисления за базовата организация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Правилник е разработен на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за дейността на УНСС.
§2. За въпросите неуредени с този правилник се прилага законодателството на страната и правилниците на УНСС.
§3. В срок до един месец след приемането на този Правилник Директорът на Центъра предлага на Ректора за утвърждаване състава на Програмния съвет.
§4. В срок до три месеца след приемането на този Правилник Програмния съвет приема Концепцията по чл. 6, ал. 2.
§5. Правилникът е приет с решение № 6 на Академичния съвет на УНСС от 24.09.2008 г.

 

Leave a Reply