Отбранително-индустриална база

 

Доклади

 

 1. Димитров, Д. “Възможности за приложение на отбранително- икономическия анализ при развитието на въоръженията в България”,   Доклад,  автор    Сборник материали на международна научна конференция Хемус 2002 на тема “Изследвания и технологии за нуждите на отбраната и въоръжените сили”, под редакцията на Симеонов,П., Х.Христов, В.Целков, В.Атанасов, Военна академия “Г.С.Раковски”,  Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2003, стр. 36-40
 2.   Dimitrov, D., “Civil-Military Relations and defence budgeting in Bulgaria”  Монография,  автор   Harmonie Papers, Centrefor                  European Security Studies, University of Groningen, The Netherlands, 1999, (in English) pp.80
 3.  Dimitrov, D., Military Reform and Budgeting for Defence in Bulgaria (1989-2000),   Монография, съавтор   ‘Army and State in Postcommunist Europe’ hardback edition, ed. by David Betz and John Löwenhardt, published by Frank Cass, London & Portland (Oregon),2001, pp.113-128
 4.  Dimitrov, D., The Restructuring and Conversion of the Bulgarian Defence Industry during the Transition Period Монография, автор      BICC Paper 22, Bonn International Center for Conversion, Bonn, 2002, (in English), pp.97
 5.  Dimitrov, D., Disposal of surplus small arms in Bulgaria,    Монография, съавтор “Disposal of surplus small arms: A survey of policies and practices in OSCE countries” ed. by Sami Faltas and Vera Chrobok, Joint Publication of Bonn International Center for Conversion (BICC- Germany), British American Security Information Council (BASIC- UK,USA), Saferworld (UK) and Small Arms Survey (Switzerland), 2004, pp. 97-106
 6.  Димитров, Д., Секции1.2, 1.3, 4.1, 4.2  Монография, съавтор Българският износ на оръжие, Saferworld (UK), Център за изследване на демокрацията, София 2004, стр. 19-24, стр. 65-68
 7.  Dimitrov, D., Sections 1.2, 1.3, 4.1, 4.2  Монография, съавторWeapons under Scrutiny, Saferworld (UK), Center for the Study of Democracy, Bulgaria, Sofia, 2004 (in English), pp19-24, pp 65-68
 8.  Димитров, Д., Текущи разходи за отбрана и икономически растеж, гл. 4 с Приложения   Монография, съавтор Разходи за отбрана и икономически растеж, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2006, стр.59-70 стр. 183-215
 9.  Глава 12. Проблеми на приложението на ПЧП в отбраната  Монография, съавтор ПОЛИТИКА ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО, БАЗИРАНА НА ЧАСТНА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008, стр. 110-116
 10.  Т. 10.1 Политика на НИРД в подкрепа на отбранително-индустриалната трансформация  Монография, съавтор                Производствен модел и анализ на разходите за отбрана, Военно издателство, София, 2008, стр. 142-152
 11.  Икономически аспекти на трафика на хора   Монография, съавторТрансфер на хора, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009 стр. 57-74
 12.  Политика за защитата на критичната инфраструктура на национално, областно и общинско равнище      Монография, съавтор     Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – Икономически и организационни аспекти, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2010 стр. 106-126
 13.  Ch 12. Small Arms and Light Weapons Production as Part of a National and Global Defence Industry Dimitar Dimitrov and Peter Hall            Монография,  съавтор Small Arms, Crime and Conflict. Global Governance and the Threat of Armed Violence, Edited by Owen Greene, Nic Marsh, Published by Routledge, 2011 pp. 207-228

 

Учебници и учебни помагала

 1. Основи на отбранително- икономическия анализ “разходи ползи”     Учебно пособие,  автор ИСК при УНСС, София, 2002, материали за дистанционно обучение (CD)
 2. Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността    Учебно пособие,  автор   ЦДО при УНСС, София, 2012, материали за дистанционно обучение (CD)
 3. Основи на политиката за сигурност    Учебно пособие,  автор   ЦДО при УНСС, София, 2012, материали за дистанционно обучение (CD)
 4.  Икономически анализ “Разходи – Ползи” в отбраната и сигурността   Учебно пособие,  автор    Университетско  издателство     “Стопанство”, София, 2005, 140 стр. Dmitrov, D., The Bulgarian Defense industry during the transition period (1990-1997)                Статия,  автор   The Journal of Slavic Military Studies, vol.11. (December 1998) published by Frank Cass, London (in English), pp. 175-181
 5. Dimitrov, D., Restructuring and Conversion of Bulgarian Defence Industry,    Статия, автор   BICC Conversion Survey 2001 ‘Global Disarmament, Demilitarization and Demobilization’ Baden-Baden, Nomos Verlag, 2001, (in English), pp.66-68
 6. Dimitrov, D., Bulgaria’s Military Reform during Transition,    Статия,  автор   BICC Brief 25 “The Military in Transition.  Restructuring and Downsizing the Armed Forces of Eastern Europe”, ed. by Andreas Heinemann-Grueder, Bonn International Center for Conversion, Bonn, 2002 (in English), pp.30-36
 7. Димитров, Д., Проблеми на отбранителното бюджетиране   Статия,  автор   “Военен журнал”, година 106, бр.1, 1999, Министерство на отбраната, София, 1999, стр. 75-78
 8. Димитров, Д., Приватизация на отбранителната промишленост в Източна Европа и българските възможности   Статия, автор   сп. “Икономически алтернативи”, УНСС, София, 2005 г. бр. 4/2005
 9. Конфликти и противоречия при присъединяването на България към европейския оръжеен пазар  Статия, автор   Сп. „Конфликтология и съвременност”, бр.1, год.3 София 2008, 163-173
 10. Димитров, Д., Създаване на политика и стратегия за сигурност – главни участници и инструмент  Статия,  автор   сп. “Международни отношения”, София, 2009 г. бр. 5-6/2009
 11. Предложения за подобряване на процеса на придобиване на въоръжение и техника за българската армия    Статия, автор   Сп. Инфраструктура & Комуникации, година 2, 2011, бр.3, стр. 13-17
 12. Военно-промишлен комплекс ВПК    Статия, автор   Основни термини, използвани в учебния процес, т.1 Икономика А-Н, Издателски комплекс на УНСС, С., 2011 г., с.143-144
 13. Европейска отбранителна агенция     Статия, автор   Основни термини, използвани в учебния процес, т.1 Икономика А-Н, Издателски комплекс на УНСС, С., 2011 г., с. 237
 14. Отбранително- икономически анализ   Статия, автор   Основни термини, използвани в учебния процес, т.2 Икономика О-Я, Издателски комплекс на УНСС, С., 2011 г., с.68-69
 15. Стокхолмски институт за изследване проблемите на мира /SIPRI/  Статия, автор   Основни термини, използвани в учебния процес, т.2 Икономика О-Я, Издателски комплекс на УНСС, С., 2011 г., с.391
 16. Сценарийно планиране при стратегически анализ на големи организации    Статия, автор   Сп. Инфраструктура & Комуникации, година 2, 2011, бр. 5, стр. 9-14

Научни доклади и статии в сборници от конференции

 1. Димитров, Д., Структурни изменения и бригадна организация на труда в металургичните предприятия    Доклад, авторШеста научна конференция по икономика и управление на промишлеността на тема “Структурни изменения в промишленото производство”, под. ред. на проф. Д.Димитров, ВИИ, София, 1986, стр. 489-492
 2. Димитров, Д., Научно-техническия прогрес и новото качество на растежа     Доклад, авторСборник материали “Проблеми на научно-техническото развитие на промишлените системи”, под ред. на проф. Д.Димитров, ВИИ, София, 1988, стр.12-17
 3. Димитров, Д., Бригадното самоуправление и рационалното използване на материалните ресурси   Доклад, авторОсма научна конференция по Икономика и управление на промишлеността на тема “Използване на материалните ресурси в промишлеността”, под. ред. на проф. Д.Димитров, София, ВИИ, 1988, стр. 625-627
 4. Димитров, Д., Конверсия и устойчивост на предприятията от отбранителния комплекс    Доклад, автор    ІV Научна конференция по икономика на отбраната и безопасността на тема “Конверсия”, под ред. на проф. Д.Димитров, София, ВИИ, 1990 г., стр. 183-188
 5. Димитров, Д., Проблеми при приложението на отбранително-икономическия анализ в условията на стопанско реформиране       Доклад, автор Международния семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Икономическо реформиране, интегриране и национална и регионална сигурност”, под ред. на Иванов Т., Цв.Цветков и Д.Димитров, София, УИ “Стопанство” 1994 г., стр.28-33
 6. Димитров, Д., Предприятията от Българския военнопромишлен комплекс в преходния период   Резюме,  автор  ІV Международен конгрес на Европейската асоциация по икономика и управление на предприятието,  AEDEM, София, 1995, стр. 24-25
 7. Димитров, Д., Структурна политика и неплатежоспособност на предприятията от военнопромишления комплекс   Доклад, авторНаучна конференция “Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия”, под.ред. на проф.Ф.Рачев и колектив, УНСС, София, 1996, стр. 77-82.
 8. Димитров, Д., Проблеми на отбранителното бюджетиране в България  Доклад,   автор  Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране”, под ред. на Иванов Т., Цв.Цветков и Д.Димитров, София, УИ “Стопанство” 1997 г., стр. 185-197
 9. Димитров, Д., Общата европейска отбрана – предизвикателства и възможности за интеграционната политика на България          Доклад, авторМеждународен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Обща европейска отбрана: икономически аспекти”, под ред. на Иванов Т., Цв.Цветков и Д.Димитров, София, УИ “Стопанство” 1998 г., стр. 59-70
 10. Dimitrov, D., Practical Problems of the Implementation of the Planning, Programming and Budgeting SystemДоклад, авторInternational Workshop on Transparency of Defence Resource’s Planning and Budgeting: National and Euroatlantic Dimensions, Ed. by Tilcho Ivanov, Sofia, University publishing house “Stopanstvo”, 2002 (in English), pp. 143 – 147
 11. Димитров, Д., Прозрачност на българската отбранително-индустриална политика    Доклад, автор    Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативи за прозрачност на ресурсното отбранително планиране и бюджетиране в Югоизточна Европа”, под ред. на Иванов Т., Цв.Цветков и Д.Димитров, София, УИ “Стопанство” 2002 г., стр.86-99
 12. Dimitrov, D., The role of the Parliament in the process of acquisition for providing transparency and accountability   Доклад, авторScientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defence Acquisition Accountability and Transparency, Ed. by Tilcho Ivanov, Sofia, University publishing house “Stopanstvo”, 2003 (in English), pp.23-27
 13. Димитров, Д., Европеизация на българската отбрана,   Доклад, авторМеждународен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага”, под ред. на Иванов Т., Цв.Цветков и Д.Димитров, София, Авангард Прима, 2005 г., стр. 32-38
 14. Dimitrov, D., Analysis and Evaluation of Special –Purpose Public Procurement with offset program     Доклад, автор Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Public- Private Partnership in Defence and Security Sector – National Practices, Ed. by Tilcho Ivanov, Dimitar Dimitrov, Konstantin Poudin, Sofia, Publishing house “Avangard Prima”, Sofia, 2007 р. 38-44
 15. Dimitrov, D., Problems of R&D Policy in Defence Industrial Transformation   Доклад, авторPolicy and models for R&D management in support of defence industrial transformation, International conference, Sofia 2007, NATO SfP project 982063, pp. 57-64
 16. NATO Compatible R&D Policy Framework in Security and Defence   Доклад, авторConcept, Policy and Models for R&D management in support of defence industrial transformation, International conference, Varna, 2008, NATO SfP project 982063
 17. “Условия за конкурентноспособен растеж на българската отбранителна индустрия”   Доклад,  автор    Юбилейна Научно-практическа конференция “Конкурентоспособен растеж на българската индустрия”, УНСС, София, 2008 стр. 78-84
 18.   Competences and Competitive Advantages of a Defence Industrial Enterprise, International Conference Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, 14-15 May 2009, Sofia, Avangard Prima, Sofia, 2009.
 19. Цветков Ц.  Възможности за изграждане на система за управление на риска в предприятие от отбранителната индустрия, XIVнаучно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес“ „Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България, С., Издателски комплекс на УНСС, 2013, с. 309-318.
 20. Пудин, К., “Разходи за военен персонал и икономическо развитие. Казусно изследване за община Елхово”, Разходи за отбрана и Икономическо развитие, монография на катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС, научна редакция Т. Иванов, УИ “Стопанство”, С., 2006 г.

Leave a Reply