Енергийна сигурност и зелена икономика

По проблемите на енергийната сигурност и зелената икономика катедра “Национална и регионална сигурност” работи повече от десет години, като успешно използва постигнатите резултати в преподавателската си дейност в бакалавърска степен и в специализирани магистърски програми по икономика на отбраната и сигурността, копроративна сигурност и енергиен бизнес.

Резултатите от научните изследвания в областта са представени в следните публикации:

Статии
 1. Газовият бизнес в света, сп. Финанси на фирмата, бр.4, 1998.
 2. Търговията с енергийни суровини, сп. Алтернативи, бр. 10 – 11, 1998.
 3. Прогнозиране на добива на въглища чрез експоненциално изглаждане, сп. Минно дело, бр. 7, 1985. (в съавторство)
 4. Димитров, Н., ,,Стратегически заплахи за фотоволтаичното производство в България”, Научно списание на факултет ,,Икономика на инфраструктурата” – УНСС, Университетско издателство ,,Стопанство”, София, 2010 г.
 5. Димитров, Н., Основни термини, използвани в учебния процес, том 1, изд. Стопанство, С.,, 2011 г.
 6. Димитров, Н., Основни термини, използвани в учебния процес, том 2, изд. Стопанство, С.,, 2011 г.
 7. Димитров, Н., Основни термини, използвани в учебния процес, том 3, изд. Стопанство, С.,, 2011 г.
 8. Димитров, Н., ,,Големите енергийни обекти и терористичните заплахи”,  Икономически аспекти на тероризма: Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз, том 2, изд. Стопанство, С., 2012 г., стр. 58 – 66
 9. Димитров, Н., ,,Критична енергийна инфраструктура”, списание: Инфраструктура и комуникации, изд. Стопанство, С.,, 2012 г., стр. 25 – 36
 10. Димитров, Н., ,,Сигурност и заплахи на енергийните производители”, списание: Инфраструктура и комуникации, изд. Стопанство, С.,, 2011 г., стр. 92 – 98
 11. Димитров, Н., ,,Зелената енергия и вредните емисии на парникови газове – неделима част от енергийната сигурност на България”, списание: Инфраструктура и комуникации, изд. Стопанство, С.,, 2011 г., стр. 71 – 80
 12. Димитров, Н., ,,Критичната инфраструктура през призмата на енергийната сигурност”, Защита на критичната инфраструктура – икономически и организационни аспекти, изд. Стопанство, С., 2010 г., стр. 241 – 261
Доклади
 1. Глобалната търговия с енергийно-суровинни ресурси, Юбилейна международна научна конференция “50 години Минно-Геоложки университет “Св.Иван Рилски”, МГУ, С., 2003.
 2. Глобалното потребление на енергийни суровини, Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, НТС, С., 2003.
 3. Проблемы прогнозирования экономического развития минерально-сырьевой базы Болгарии, Всесоюзная научная конференция “Актуальные проблемы организации и управления в горном производстве”, Москва, СССР, 1986.
 4. Проблеми на прогнозиране развитието на въгледобива, Научна конференция по икономика и управление на промишлеността в България, ВИИ, С., 1984.
 5. Димитров, Н., ,, Енергийната сигурност в контекста на Българо- руските отношения”, Юбилейна международна научна конференция на катедра   ,,Политология”, катедра ,,История” и катедра ,,Международни отношения”, Университетско издателство ,,Стопанство”, София, 2008 г.
 6. Димитров, Н., ,, Планиране на енергийно-суровинните ресурси и енергопотреблението, като източници на енергийна сигурност”, Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводен факултет, Университетско издателство ,,Стопанство”, София, 2007 г.
 7. Димитров, Н., ,,Индустриалните фирми и енергийните предизвикателства”, Юбилейна международна научно-практическа  конференция на катедра ,, Индустриален бизнес”, УНСС, 2008 г.
 8. Димитров, Н., ,,Възобновяемите енергийни източници като стратегическа възможност за енергийна сигурност на България”, Юбилейна конференция: ,,Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”, изд. Стопанство, С.,, 2010 г., стр. 288 – 300;
 9. Димитров, Н., ,,Перспективи пред соларната енергия и биологичното земеделие в родопския край”, Научно-приложна конференция посветена на 100 г. от освобождението на Родопите: ,,Икономиката на Родопите – регионални проблеми и перспективи”, изд. ,, Принта – КОМ” – Смолян, См., 2012 г., стр. 106 – 116

Leave a Reply